0

நந்திதேவர் அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

Posted by Deepak Vasudevan on 12:34 AM in ,
ஓம் நந்திகேசாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மரூபிணே நம
ஓம் சிவத்யான நம
ஓம் பராயணாய நம
ஓம் தீர்ஷ்ணேங்கேசாய நம
ஓம் வேதபாகாய நம
ஓம் விருபாய நம
ஓம் விருஷயாய நம
ஓம் துங்கசைலாய நம
ஓம் தேவதேவாய நம
 
ஓம் சிவப்பரயாய நம
ஓம் விராஜயமாநாய நம
ஓம் நடநாய நம
ஓம் அக்னிரூபாய நம
ஓம் தனப்பிரியாய நம
ஓம் நிதீசாய நம
ஓம் சிவவாகனாய நம
ஓம் குளப்ரியாய நம
ஓம் சாருஹாஸாய நம
ஓம் ச்ருங்கிணே நம
 
ஓம் நவத்ருணப்ரியாய நம
ஓம் வேதஸாராய நம
ஓம் மந்த்ரஸாராய நம
ஓம் ப்ரத்யஷாய நம
ஓம் கருணாகராய நம
ஓம் ஸ்ரீகராய நம
ஓம் லலாமகலிகாய நம
ஓம் சிவயோகி நம
ஓம் ஜலாதியாய நம
ஓம் சிதசாமரதாரிணே நம
 
ஓம் வேதாங்காய நம
ஓம் கநகப்ரியாய நம
ஓம் கைலாச வாஸிநே நம
ஓம் தேவாய நம
ஓம் ஸ்தித பாதாய நம
ஓம் ஸ்துதி ப்ரியாய நம
ஓம் ச்வேதோபவவீதினே நம
ஓம் நாட்யநந்தகாய நம
ஓம் கிங்கிணிதாராய நம
ஓம் மத்தச்ருங்கிணே நம
 
ஓம் ஹாடகேசாய நம
ஓம் ஹேமபூஷணாய நம
ஓம் விஷ்ணுரூபிணே நம
ஓம் ப்ருத்வீ ரூபிணே நம
ஓம் மதுவாய நம
ஓம் காமிகப்ரியாய  நம
ஓம் விசிஷ்டாய நம
ஓம் திவ்ய ரூபாய நம
ஓம் உஜ்வலினே நம
ஓம் ஜ்வலநேந்த்ராய நம
 
ஓம் ஸம்வந்தாய நம
ஓம் காலாய நம
ஓம் கேசவாய நம
ஓம் ஸர்வதைவதாய நம
ஓம் ச்வேதவர்ணாய நம
ஓம் சிவாஸிநாய நம
ஓம் சிந்மயாய நம
ஓம் ச்ருங்கப்பட்டாய நம
ஓம் சாரு ரூபாய நம
ஓம் வருக்ஷசாய நம
 
ஓம் ஸோமசூர்யாகனி லோசனாய நம
ஓம் கந்தராய நம
ஓம் ஸோமபுஷாய நம
ஓம் ஸிவக்தராய நம
ஓம் கலிநாசநாய நம
ஓம் ஸுப்ரகாசாய நம
ஓம் மஹாவீர்யாய நம
ஓம் ஹம்ஸாய நம
ஓம் அக்னி மயாய நம
ஓம் ப்ரபவே நம
 
ஓம் வரதாய நம
ஓம் ருத்ரருபாய நம
ஓம் காலகண்டாய நம
ஓம் கைலாசினே நம
ஓம் சிவாதனஸீ நந்தநாய நம
ஓம் காரணாய நம
ஓம் ஸ்துதிபக்தாய நம
ஓம் வீரகண்டாய நம
ஓம் கந்தாய நம
ஓம் விஷ்ணு நந்தினே நம
 
ஓம் சிவஜ்வூலாக்ராஹிணே நம
ஓம் பத்ராய நம
ஓம் அநகாய நம
ஓம் வீராய நம
ஓம் த்ருவாய நம
ஓம் தாத்ரே நம
ஓம் சாச்வதாய நம
ஓம் ப்ரிதோஷப்ரியாய நம
ஓம் குண்டலக்ருதே நம
ஓம் ச்வேதாசாமரபூஷாய நம
 
ஓம் ப்ரபாநந்தினே நம
ஓம் படிதாய நம
ஓம் பரமேச்வராய நம
ஓம் நிரூபாய நம
ஓம் நிராகாராய நம
ஓம் சின்னதைத்யாய நம
ஓம் நாஸாஸீத்தரிணே நம
ஓம் அனந்தேசாய நம
ஓம் திலதண்டுலபக்ஷணாய நம
ஓம் வாரநந்தினே நம
 
ஓம் ஸரஸாய நம
ஓம் விமலாய நம
ஓம் பட்டஸுத்ராய நம
ஓம் ஸிதவர்ஒஸ்வரூபிணே நம
ஓம் பீமாய நம
ஓம் சிலாதஸ்ய புத்ராய நம
ஓம் ஸர்வாத்மநே நம
ஓம் ஸர்துவிக்யாதாய நம

0 Comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Blogger templates

Copyright © 2009 தமிழ்த் தென்றல் All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.